پخش مستقيم شعر خواني فريدون گيلاني از اتاق پالتاکي

بنياد ادبيات و هنر در تبعيد برگزار مي کند

شب شعر فريدون گيلاني

يکشنبه 21 اگوست 2011 در هامبورگ

Welcome


Copyright © SPI. All rights reserved .

| Contact Webmaster: webmaster@f-gilani.com |